Vladyslav Zveryk

Jednostki:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UJ
  • Instytut Matematyki

Publikacje:

1.
Alexey Chilikov, Igor Efremov, Nikita Khomich, Vladyslav Zveryk