Alexandrov-Bakelman-Pucci type estimate for plurisubharmonic functions

Tytuł:
Alexandrov-Bakelman-Pucci type estimate for plurisubharmonic functions
Czasopismo:
Rok:
2020

Numer DOI:
https://doi.org/10.1093/imrn/rnaa151