Vanishing homology

Tytuł:
Vanishing homology
Czasopismo:
Rok:
2010

Strony:
267-296

Numer DOI:
10.1007/s00029-010-0020-4

Link:
http://dx.doi.org/10.1007/s00029-010-0020-4