Yi chuan = Hereditas / Zhongguo yi chuan xue hui bian ji.

Skrót:
Yi chuan = Hereditas / Zhongguo yi chuan xue hui bian ji.

ISSN:
0253-9772

RokPunkty MNISWImpact FactorEigenfactorArticle influence
202020
201920