Xinan Shiyou Xueyuan Xuebao/Journal of Southwestern Petroleum Institute

Skrót:
Xinan Shiyou Xueyuan Xuebao/Journal of Southwestern Petroleum Institute

ISSN:
1000-2634

RokPunkty MNISWImpact FactorEigenfactorArticle influence
202040
201940