POŁUDNIOWOSŁOWIAŃSKIE ZESZYTY NAUKOWE. JĘZYKLITERATURA- KULTURA

RokPunkty MNISWImpact FactorEigenfactorArticle influence
20180
2011600
2010600
2009200