IZVESTIYA VYSSHIKH UCHEBNYKH ZAVEDENII RADIOELEKTRONIKA

RokPunkty MNISWImpact FactorEigenfactorArticle influence
20180
20111300
20101300
20091000
20081000